Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom  tejto webovej stránky nedochádza k spracúvaniu osobných údajov. Vyplnením údajov požadovaných pre zaslanie dopytu dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno/ priezvisko a emailový kontakt spoločnosti Matej Kohút, Rudohorská 32, Banská Bystrica (ďalej len prevádzkovateľa) s ich následným použitím len na odpoveď na prípadný dopyt, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia prevádzkovateľaMatej Kohút, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44609019

Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa. Poskytovateľ informácií – dotknutá osoba berie na vedomie, že podľa Zákona je poskytnutie údajov dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa písomne/emailom odvolať.

Súhlas s použitím fotografií uvedených na stránke mkphoto.sk a príslušnej facebookovej a google prezentácii je možné kedykoľvek písomne zrušiť emailom na adrese matejkohut9@gmail.com.

Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR

platné od 25.5.2018

Firma Matej Kohút, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44609019 jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”).

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si objednáte našu službu, obrátite sa na nás. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete službu objednať. Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje pre potrebu komunikácie s vami.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

  • Spracovať vaše objednávky
  • Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom e-mailu
  • Kontaktovať vás v prípade problémov
  • Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách
  • Vykonávať marketingové analýzy, testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
  • Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, príp. do písomného odvolania súhlasu alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

2. Budeme vás chrániť

Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate, napr. len potrebný kontaktný telefón a e-mail.

Udelený súhlas možno písomne odvolať na adrese matejkohut9@gmail.com.

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme spoločnosť, ktorá nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

Účtovné služby: DONARON s.r.o.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov alebo kuriérskych spoločností, ktoré však v súčasnosti nevyužívame.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

5. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.